Deloitte: 2023 Gen Z and Millennial survey “Gen Z and Millennial Survey”

Deloitte: 2023 Gen Z and Millennial survey “Gen Z and Millennial Survey” là báo cáo của Deloitte, dựa trên cuộc khảo sát với hơn 22.000 đáp viên thuộc thế hệ Gen Z và Millennials trên 44 quốc gia. Mục tiêu của khảo sát là tìm hiểu suy nghĩ của những thế hệ này về công việc, cũng như cách họ đưa ra các quyết định về lối sống và sự nghiệp, đồng thời nhấn mạnh những mối quan tâm về tài chính, biến đổi khí hậu và sức khỏe tâm thần, đặc biệt là sau 3 năm có nhiều biến động.