McCann Worldgroup: Sự thật về Gia đình Hiện đại

Báo cáo “Sự thật về Gia đình Hiện đại” của McCann Worldgroup khám phá các chủ đề chính liên quan đến cấu trúc gia đình và xem xét những danh tính phức tạp của những người làm cha mẹ, vai trò của công nghệ trong cuộc sống gia đình, các mối quan hệ mới trong hệ thống gia đình và vai trò của các thương hiệu.